راه اندازی نهایی سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه تولید قیر بهبود صنعت (بیرجند)